matrix,plzeň,práškové,barvy,velkoobchod,stříkací,boxy,měřící,technika,ZEUS,ELCOMETER

Předúprava povrchu je častým tématem diskuse mezi dodavatelem a zpracovatelem práškové nátěrové hmoty. Jak nutná je předúprava a jaký typ zvolit?

Základním předpokladem pro úspěšné nanesení práškové nátěrové hmoty je neznečištěný povrch podkladu.

Znečištěný povrch může způsobit vzhledové vady povlaku (hrbolky, důlky apod.) a může být příčinou špatné adheze mezi nátěrem a podkladem. Nejtypičtějšími nečistotami jsou oleje, mastnoty, koroze povrchu, okuje a všeobecně řečeno částice - volně ležící i ulpívající.

Pouhý "čistý povrch" v mnoha případech nepostačí k dosažení požadované ochrany proti korozi. V takových případech, když antikorozní ochrana je přednostním požadavkem, je třeba sáhnout k chemické předúpravě.

Předúprava vhodná pro konečné použití výrobku

Často se jako jediné předúpravy před nanášením práškové nátěrové hmoty používá "odmaštění rozpoštědlem". Abychom viděli, co se může stát, je-li takovýto systém vystaven koroznímu působení, použijeme zkoušky v komoře se solným postřikem. Porovnáme jej se systémem doporučeným jako předúprava pro vyšší korozní třídy.

Jak zvolit vhodný způsob předúpravy?

Volbu způsobu předůpravy tudíž ovlivňuje řada faktorů, z nichž některé budou specifické pro konkrétního zpracovatele. Lze zde jmenovat tyto faktory.

  • Druh a kvalita kovu
  • Stav povrchu, tj. stupeň znečištění a jaké nečistoty je třeba odstranit
  • Hotové výrobky, oblast jejich použití a požadavky na ochranu
  • Ekonomické a ekologické požadavky (nejčastěji rozhodování mezi alternativami podobných či ekvivalentních systémů předúpravy)

Předúprava a ekologie

Tradiční chemická předúprava znamená použití chemikálií podléhajících přísným předpisům, přičemž čištění a ukládání odpadů je nákladné.

Jako alternativa byly vyvinuty tzv. bezoplachové procesy, kde se nepracuje s těžkými kovy, takže čištění je méně náročné a odpoad není klasifikován jako nebezpečný.

Alternativní procesy předúpravy jsou stále ve vývoji a jsou již dnes dostupné pro ocel i hliník v korozních třídách 0, 1 a 2. 

Tyto stránky vám nepodají odpověď na všechny možné otázky o předúpravě, věříme však, že jste získali představu o kritériích, platných pro předúpravu před nanášením práškové nátěrové hmoty.

Volba nejvhodnějšího způsobu předúpravy závisí na řadě faktorů. Vedle požadavků na konečné použití výrobku je třeba věnovat pozornost kombinaci práškové nátěrové hmoty a kovu, plánovanému objemu výroby, prostorovým možnostem a požadavkům úřadů. K nalezení dobrého řešení je zapotřebí speciálních znalostí. Doporučujeme kontaktovat přední dodavatele chemikálií na předúpravu.